NeuroVive meddelar att den kliniska studien CiPRICS presenteras på Svenska Thorax-mötet i oktober 2016

Lund, den 30 augusti, 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att den kliniska studien CiPRICS kommer att presenteras på Svenska Thorax-mötet i Malmö i oktober 2016. Datainsamling och en första resultatanalys beräknas vara avslutad vid denna tidpunkt.

Docent Henrik Bjursten M.D. Ph.D, Avd. för Cardiothoracic Surgery, Anesthesia and Intensive Care på Skånes universitetsjukhus i Lund, kommer att hålla ett föredrag med titeln ”Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac Surgery (CiPRICS). A Double Blind, Randomised, Placebo Controlled, Proof of Concept Study” på Svenska Thoraxmötet i Malmö den 13 oktober 2016.

För ytterligare information om programmet, se konferensens hemsida: http://www.malmokongressbyra.se/svenska_thoraxmotet/program

Om CiPRICS

CiPRICS-studien (Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac Surgery) är en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad explorativ fas II-studie som utvärderar NeuroVives läkemedelskandidat CicloMulsion som förbehandling mot akut njurskada (AKI). Patientgruppen behandlas med CicloMulsion eller placebo strax före kranskärlsoperation (CABG) på Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Studien är prövarinitierad och utförs av Skånes universitetssjukhus med stöd från NeuroVive. Ytterligare information om studien finns tillgänglig i den publika databasen ClinicalTrials.gov.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)

www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016, kl. 11.30.