NeuroVive: NeuroVive och Selcia tillkännager genombrott i utvecklingen av mitokondriella energireglerare

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har tillsammans med Brittiska Mitopharm Limited, ett dotterbolag till Selcia Holdings Limited utvecklat tre läkemedelskandidater vilka kan öka den mitokondriella energiproduktionen i cellen. De potentiella kliniska tillämpningarna för dessa nya läkemedelskandidater sträcker sig över ett stort antal definierade sjukdomstillstånd med bristande energiproduktion och kan även komma att användas för större sjukdomsgrupper inom området mitokondriell medicin.

Mitokondrierna är energiproducerande enheter i alla celler och är centrala för normal cellfunktion och cellöverlevnad. Sänkta energinivåer i cellen är primärt resultatet av nedsatt eller otillräcklig mitokondriell funktion, vilket i sin tur kan orsakas av exempelvis genetiska mutationer eller frisättning av fria radikaler i cellen. 

Genombrottet är resultatet av tolv månaders utveckling och samarbete mellan bolagen vilket har kombinerat Selcias ledande expertis inom medicinsk och analytisk kemi med NeuroVives avancerade forsknings- och utvecklingsprogram inom mitokondriell medicin.

Simon Saxby, VD Selcia, kommenterar samarbetet: ”Utvecklingen av nya mitokondriella energireglerare är verkligen ett genombrott i samarbetet med NeuroVive. Våra kombinerade resurser har genererat molekyler som har potentialen att lösa många kliniska problem där patienterna lider av bristande energiproduktion.” 

Mikael Brönnegård, VD NeuroVive Pharmaceutical, säger: ”Genom våra ledande experter inom mitokondriell forskning och utvecklingen av nya mitokondriella energireglerare har vi nu möjligheten att lägga ytterligare en värdefull produkt till vår produktportfölj. Tillsammans med Mitopharm kommer vi att ta fram marknadsstrategier för såväl indikationer med särläkemedelsstatus som för bredare medicinska tillämpningar.”

NeuroVive´s forskningschef Eskil Elmér, tillägger: ”Samarbetet med Selcia är mycket effektivt och givande. Spetskompetens inom respektive team har varit en kritisk framgångsfaktor i den snabba utvecklingen från koncept till färdiga läkemedelskandidater inom denna helt nya klass av läkemedel. Vi har bekräftat specifik mitokondriell effekt av läkemedelskandidaterna i våra tester i mänskliga celler och vi ser nu fram emot nästa spännande fas i utvecklingen. Molekylerna, som är energisubstrat som kan stimulera energiproduktion både i defekta och friska mitokondrier, kan bli av avgörande klinisk betydelse för patienter, särskilt barn, med specifika genetiska defekter där den cellulära energiproduktionen är drabbad. De nya läkemedelskandidaterna kan även vara av kliniskt värde vid olika sjukdomstillstånd där sekundär mitokondriell defekt eller hämning ligger bakom sjukdomsutvecklingen samt möjligen vid ett antal akuta tillstånd där normal cellulär energiproduktion inte räcker till.”

Information om Selcia Holdings 

Selcia Limited (www.selcia.com), ett dotterbolag till Selcia Holdings Limited, med huvudsäte i Ongar, Essex, Storbritannien och med en verksamhetsdel i Hopkinton, Massachusetts, USA, har två operativt enskilda företag, Selcia Discovery and Selcia Radiochemistry. Medan Selcia Radiochemistry har en specialiserad verksamhet inom 14C-GMP isotopmärkning, erbjuder Selcia Discovery en integrerad discovery service till klienter inom pharma och biotech för framtagandet av små molekyler. 
Mitopharm Limited, ett dotterbolag till Selcia Holdings Ltd., fokuserar på behandling av sjukdomar relaterade till mitokondriell dysfunktion samt behandling relaterat till cyklofilinhämning. Produktutvecklingen sker genom att Selcia Ltd förser Mitopharm med nya molekyler deriverade från naturliga produkter. Mitopharms molekyler görs tillgängliga för samarbetspartners inom läkemedelsindustrin genom utlicensiering och/eller samarbetsavtal. 

Kontaktperson: Simon Bury
Email: contact @selcia.com
Phone No: +44 (0) 1277 367000

Information om NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical AB (www.neurovive.com) är ett svenskt läkemedelsbolag vars primära målsättning är att utveckla läkemedel för behandling av akuta hjärnskador, reperfusionsskada vid hjärtinfarkt och andra akuta skador där bevarandet av energiproduktionen i mitokondrierna är kritisk för sjukdomsprognosen. Bolagets forsknings- och utvecklingsprogram har fokus på framtagandet av nya varianter av cyklofilinhämmare för nervcells- och hjärtcellsskydd samt studier av tekniker att transportera dessa läkemedelskandidater över blod-hjärnbarriären till det central nervsystemet.
NeuroVive inledde under 2011 ett intensivt forskningsarbete för att identifiera kemiska substanser som kan öka mitokondriernas energiproducerande förmåga. Detta utvecklingsprogram kompletterar på ett naturligt sätt cyklofilin-D-programmet och har möjliggjorts genom en unik utvärderingsmetod i mänskliga celler som utvecklats av forskare knutna till NeuroVive i kombination med Selcias kemister. En lyckad utveckling kan generera läkemedel både för en rad relativt ovanliga sjukdomar hos barn med särläkemedelstatus och stora patientgrupper där kroppen har nytta av extra energiproduktion, som t.ex. utdragen kirurgi, intensivvård mm.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 62 20
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Besöksadress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF