NeuroVive: NeuroVive utökar och förstärker ledningsgruppen

Styrelsen för NeuroVive utökar och förstärker ledningsgruppen genom att rekrytera nuvarande styrelsemedlem Mikael Brönnegård som VD med tillträdesdag den 1 maj 2010. Mikael Brönnegård har omfattande erfarenhet av produktkommersialisering i såväl mindre som större läkemedelsföretag. Genom denna förstärkning av ledningsgruppen ökar NeuroVive ytterligare förutsättningarna att framgångsrikt genomföra sin affärsplan.

Mikael Brönnegård, M.D., Ph.D., är utbildad barnläkare och docent vid Karolinska Institutet. Han innehar betydande erfarenhet från olika internationella positioner inom läkemedelsindustrin, såsom forskningsläkare på Eli Lillys marknadsbolag i Sverige och Vice President och Head of Endocrinology and Metabolism på Pharmacia Corporation i USA. Mikael Brönnegårds nyckelkompetens ligger inom bioteknik och läkemedelsbranschen och han har arbetat som Investment Director på ett av de större skandinaviska riskkapitalbolagen. I denna roll har han gjort ett antal early stage-investeringar med anknutna styrelseuppdrag i bioteknik- och läkemedelsföretag. Mikael Brönnegård har under en period arbetat som affärsutvecklare för ett engelskt bioteknikbolag och är styrelseledamot i NeuroVive Pharmaceutical AB sedan 2008.

Nuvarande VD, Eskil Elmér, grundare och huvudsaklig uppfinnare bakom företagets patenterade teknologi, får i sin roll som forskningschef nu utökade resurser att fokusera på utveckling av bolagets kliniska program samt forsknings- och utvecklingsportfölj. 

Kommentar VD Eskil Elmér
NeuroVive är inne i ett mycket dynamiskt och spännande skede. Kommersialiseringen av NeuroSTAT® kräver nu förstärkningar av ledningsgruppen. Som uppfinnare och entreprenör känns det naturligt att lämna över VD-skapet till en så kompetent och marknadsorienterad person som Mikael Brönnegård. NeuroVive får en mycket kvalificerad VD samtidigt som det ger mig som forskningschef möjlighet att tillsammans med Mikael Brönnegård arbeta koncentrerat med de kliniska faserna av produktutvecklingen av NeuroSTAT för hjärnskador, samt att prekliniskt utvärdera de läkemedelskandidater vi har i vår pipeline och de teknologier som kan föra dessa läkemedel över blod-hjärnbarriären. Detta arbete syftar till att ytterligare bredda patentportföljen och att öppna upp nya patientgrupper med akuta nervcellsskador för behandling med NeuroVives läkemedel, till exempel stroke, ryggmärgsskador samt hjärnskada vid hjärt/kärlkirurgi och hjärtstopp.

Eskil Elmér
VD och forskningschef (CSO), NeuroVive

Kommentar tillträdande VD Mikael Brönnegård
Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att i maj ta över som VD för NeuroVive och fortsätta att bygga värde för aktieägarna i bolaget. Jag har under lång tid följt NeuroVives utveckling och dess forskning och kommer att i nära samarbete med Eskil Elmér och övriga personer i ledningsgruppen leda bolaget i den förestående och mycket spännande kommersialiseringsfasen. Bolagets första produkter har tidsmässigt kort väg till marknad och med bolagets mycket starka R&D plattform finns goda förutsättningar att inom de närmsta åren lansera ytterligare produkter på nyckelmarknader i Europa, USA och Asien. Nämnda förutsättningar gör också att NeuroVives affärsmodell kan byggas kring såväl tidiga intäkter från försäljning inom indikationen immunosuppression som utlicensiering av produkter inom traumatisk hjärnskada och andra av NeuroVive prioriterade indikationer.

Mikael Brönnegård
Tillträdande VD och styrelseledamot, NeuroVive

Kommentar styrelseordförande Greg Batcheller
Rekryteringen av Mikael Brönnegård är ett utomordentligt viktigt steg för NeuroVive Pharmaceutical AB och är ett självklart led i den förändringsprocess från innovationsdrivet till kommersialiseringsorienterat företag som bolaget just nu genomgår. Mikael Brönnegårds mångåriga erfarenhet av marknadsföring av läkemedel på den internationella marknaden är av stor betydelse för den kommersialiseringsfas bolaget har inlett. Hans kännedom om bolaget genom de senaste årens styrelsearbete ger honom en flygande start som VD. Samtidigt kan Eskil Elmér koncentrera sina insatser på den kliniska utvecklingen av NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada och utvecklingen av bolagets andra generation av nervcellsskyddande läkemedel. För bolaget och aktieägarna är det mycket lyckosamt och positivt att vi har kunnat attrahera en person av Mikaels kaliber till VD-positionen i bolaget.

Greg Batcheller
Styrelseordförande, NeuroVive

NeuroSTAT®
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som alkohol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och alkoholfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare ett bättre alternativ för etablerad användning av cyklosporin-A vid immunförsvarshämning och för framtida användning vid akuta neurologiska skador.

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF