NeuroVive: Teckningstid inleds idag

Idag, den 21 april 2010, inleds teckningstiden i NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) företrädesemission. En (1) aktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen:

Styrelsen i NeuroVive beslutade den 8 april 2010 – med stöd från bemyndigande från årsstämma den 12 juni 2009 – att genomföra en emission med företräde för befintliga aktieägare om högst 1 867 857 aktier, vilket motsvarar cirka 39,2 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Emissionen genomförs för att finansiera återbetalning av tidigare erhållna brygglån om cirka 6 MSEK samt för att tillföra NeuroVive kapital för bolagets förestående aktiviteter, vilka bland annat innefattar planering och inledande av en fas II-studie med cirka 200 patienter med hjärnskador. 

Erbjudandet i korthet:
* Avstämningsdag var den 16 april 2010.
* Teckningskursen är fastställd till 21,00 SEK per aktie. 
* Teckningstiden löper från den 21 april 2010 till den 5 maj 2010. 
* Handel med teckningsrätter skall ske på AktieTorget från den 21 april 2010 till den 30 april 2010. 
* Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från den 21 april 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2010. 

Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i NeuroVives prospekt, som finns tillgängligt på bolagets (www.neurovive.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring:
NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser om cirka 23 MSEK från externa parter (Bertil Lindqvist, Thomas Svanefalk, AB Daugava, Lars Palm och Camilla Axelsson). I detta syfte överlåter huvudägaren Maas Biolab, LLC teckningsrätter till de som har lämnat teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna inkluderar återbetalning av tidigare erhållna brygglån om cirka 6 MSEK. Härutöver har styrelsen i NeuroVive erhållit en avsiktsförklaring från Eurosund AB (Nils Stormby), bolagets näst största ägare, som har för avsikt att täcka sin andel i emissionen.

Mer information om teckningsförbindelser och avsiktsförklaring finns att tillgå i NeuroVives prospekt. 

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF