NeuroVive offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Lund, 22 januari 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att prospektet med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) och upptagande till handel av aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm har den 22 januari 2019 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på Bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.neurovive.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Företrädesemissionen i sammandrag
NeuroVives styrelse beslutade den 10 december 2018, under förutsättning av godkännande av bolagsstämma, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för NeuroVives aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 17 januari 2019. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 21 januari 2019 till en teckningskurs om 1,35 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 123,8 MSEK före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2019)
Onsdag 23 januari                                      Teckningsperiod startar 
Onsdag 23 januari                                      Handel med teckningsrätter startar
Måndag 4 februari                                      Handel med teckningsrätter avslutas
Onsdag 6 februari                                      Teckningsperioden avslutas
Måndag 11 februari                                    Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
NeuroVive har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB till emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. 

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.