NeuroVives styrelse, ledning och medarbetare tecknar aktier i pågående företrädesemission

I den pågående företrädesemissionen i NeuroVive har styrelsen, ledande befattningshavare och medarbetare åtagit sig att teckna minst 1 778 995 aktier, motsvarande 2,4 miljoner kronor vilket överstiger nuvarande innehav.

Teckningsperioden i den aktuella företrädesemissionen i NeuroVive pågår till och med den 6 februari 2019 och är öppen för såväl befintliga som nya investerare.

Läs mer om emissionen på neurovive.emissioner.se.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på NeuroVives hemsida www.neurovive.com, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.sesamt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Informationen är sådan som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.comwww.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).