NeuroVive offentliggör publicering av prospekt och meddelar om ändrat datum för publicering av kvartalsrapport 1, 2016

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive”) beslutade den 28 februari 2016 att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. I samband med nyemissionen har NeuroVive idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Styrelsen i NeuroVive har även beslutat att flytta fram datumet för publicering av kvartalsrapport 1 2016 med anledning av den förestående nyemissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 94,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget minst ytterligare 32,6 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är garanterad till cirka 70,9 MSEK, motsvarande 75 procent av nyemissionen, genom garantiförbindelser.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts
Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, nettoskuldsättning, kortfristiga fordringar samt likvida medel per den 31 januari 2016, vilka tidigare inte har offentliggjorts.

Per den 31 januari 2016 uppgick NeuroVives eget kapital till 156 943 KSEK. Bolagets likvida medel per den 31 januari 2016 uppgick till 91 958 KSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick till 2 690 KSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -94 648 KSEK per den 31 januari 2016. För fullständig information avseende bolagets eget kapital, kortfristiga fordringar och nettoskuldsättning per den 31 januari 2016, se sid 49 i prospektet.

Prospektet
Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas hem från bolagets hemsida
www.neurovive.com/index.php/investerare/rapporter. Prospektet kan även nås på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Aqurats hemsida www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder, förtryckt emissionsredovisning och följebrev. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas informationsfolder och följebrev. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@aqurat.se eller per post på adress Aqurat Fondkommission AB, Ärende: NeuroVive, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen

  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen var den 8 april 2016
  • Teckningstid: 18 april – 2 maj, 2016
  • Handel med uniträtter: 18 – 28 april, 2016

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i anledning av nyemissionen.

Nytt datum för publicering av kvartalsrapport 1, 2016
Styrelsen i NeuroVive har beslutat att flytta fram datum för publicering av kvartalsrapport 1 2016 från den 19 maj 2016 till den 31 maj 2016 på grund av arbetet med den förestående nyemissionen.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till: 
Christine Tadgell, NeuroVive, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016, kl. 13:30.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive. Inbjudan till berörda personer att teckna units i NeuroVive kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Attachments

Release