NeuroVive offentliggör utfall i företrädesemission

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 19 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 24 348 709 aktier, motsvarande 26,2 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 314 183 aktier, motsvarande 0,3 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 59 057 983 aktier, motsvarande 63,5 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 90 procent, vilket innebär att NeuroVive tillförs cirka 67 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Genom Företrädesemissionen tillförs NeuroVive cirka 67 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 13 MSEK. Kapitaltillskottet innebär att Bolaget kan slutföra den återstående delen av fas I-studien i KL1333, förberedelser inför start av fas II-studien i KL1333 samt förberedelser inför start av kliniska studier i NV354. Det slutliga utfallet visar att 24 348 709 aktier, motsvarande 26,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 314 183 aktier, motsvarande 0,3 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 59 057 983 aktier, motsvarande 63,5 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 4 186 043,75 SEK från 9 297 629,55 SEK till 13 483 673,30 SEK och antalet aktier ökar med 83 720 875 aktier från 185 952 591 aktier till 269 673 466 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 31 procent.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet NVP BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 22, 2020. Därefter kommer BTA omvandlas till aktier efter cirka en vecka.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 3 april 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 7 maj 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

-Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som deltagit i Företrädesemissionen, både befintliga och nya aktieägare. Ert stöd betyder att vi med full kraft kan driva våra viktiga projekt inom primära mitokondriella sjukdomar framåt och genomföra värdeskapande aktiviteter för att nå vårt mål, att förbättra livet för personer som lider av dessa svåra sjukdomar. NeuroVive kommer se till att, utifrån den rådande situationen med Covid-19-pandemin, göra de anpassningar som krävs för att bedriva en fokuserad verksamhet på ett säkert och kostnadseffektivt sätt utan att tappa fart, säger Erik Kinnman, VD för NeuroVive.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till NeuroVive i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.