NeuroVives valberedning gör tillägg till sitt förslag inför årsstämman 2020

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelade idag att bolagets valberedning i sitt förslag till årsstämman den 20 maj 2020 lagt till ett förslag avseende en ytterligare styrelseledamot.

Valberedningens ändrade förslag kommer efter nyheten som annonserades genom pressmeddelande den 22 april 2020, gällande en riktad emission till Hadean Ventures samt villkoret att Dr Roger Franklin väljs till ledamot i NeuroVives styrelse vid en bolagsstämma som hålls på eller före den 15 juni 2020.

I Valberedningens förslag som offentliggjordes den 20 april 2020 lämnade valberedningen följande förslag inför årsstämman: ordförande vid årsstämma, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode till styrelseordförande samt styrelseledamöter samt ersättningar vid eventuellt utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår därmed följande:

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11 och 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att en revisor ska utses. Vidare föreslås att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

  • SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
  • SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
  • SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
  • SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
  • SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
  • SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av bolagets och styrelsens utvärdering av revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Magnus Persson och Jan Törnell. Vidare föreslås nyval av Dr Roger Franklin som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av David Laskow-Pooley.

Roger Franklin (född 1979), PhD, är partner på Hadean Ventures, baserad i Stockholm och har lång erfarenhet inom life science och innovation som sträcker sig över ett decennium inom riskkapital-, finans- och konsultindustrin. Före sin yrkeskarriär avslutade Roger sin akademiska utbildning inom biokemi vid Oxford University innan han specialiserade sig på onkologi under sitt doktorsarbete vid Cambridges laboratorium för molekylärbiologi (LMB). Innan Hadean Ventures var Roger senior läkemedels- och bioteknikanalytiker på Liberum, en Londonbaserad investment bank. Roger äger inga aktier i NeuroVive och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som revisor, uppdraget föreslås gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter året då revisorn utsågs.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter: Kristina Ingvar (ordförande) utsedd av John Fällström, Andreas Inghammar utsedd av Rothesay Ltd samt Michael Vickers utsedd av Maas Biolab LLC.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman är oförändrade.