Delårsrapport januari-mars 2020

Väsentliga händelser första kvartalet (jan – mar 2020)

 • NeuroVive föreslår en till 90 procent garanterad företrädesemission om 74 MSEK för att tillse att Bolaget har finansiella resurser för de prioriterade projekten inom primära mitokondriella sjukdomar.
 • NeuroVive meddelar att bolaget avser att inleda aktiviteter med målet att överföra rättigheterna att utveckla och kommersialisera sitt NeuroSTAT-program till ett nytt helägt bolag i USA.
 • Extra bolagsstämma i NeuroVive hålls den 17 mars i Lund. Styrelsens förslag om företrädesemission godkänns.
 • NeuroVive meddelar att det övergripande arbetet med bolagets studieprogram i nuläget fortgår och redogör för de förberedelser som vidtas för att minimera förseningar i de olika projekten samt övriga aktiviteter, med hänsyn till effekterna från viruspandemin covid-19.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive beslutar om en riktad emission av aktier om totalt ca 20 MSEK till Hadean Ventures, för mer information se sidan 9.
 • NeuroVive tillförs cirka 67 MSEK i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.

Finansiell information

Första kvartalet (jan-mar 2020)*

 • Nettoomsättning: 8 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -16 537 (-13 822) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,10 (-0,12) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,10 (-0,12) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 17.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com.