NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari-september 2016

Fler möjligheter genom ny affärsmodell

Verksamheten
Väsentliga händelser juli-september 2016  

 •  NeuroVive fullföljde 10 procents delförvärv av samarbetspartnern Isomerase Therapeutics 
 •  NeuroVive mottog begäran om uppsägning av licensavtalet med Arbutus Biopharma 
 •  NeuroVives strategi för behandling av mitokondriell sjukdom publicerades i Nature Communications  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada avbröts och som en konsekvens av detta har aktierna i dotterbolaget NeuroVive Asia nedskrivits med 50 procent och tidigare aktiverade utgifter kopplade till CicloMulsion utrangerats i delårsrapporten för tredje kvartalet
 • Ny affärsmodell innebärande dels utlicensiering av forskningsprojekt inom vanliga indikationer, dels egen utveckling av särläkemedelsindikationer, kommunicerades
 • Positiva prekliniska resultat erhölls i experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas läkemedel
 • I uppsägningsavtal med Arbutus Biopharma återgick samtliga rättigheter för NVP018 till NeuroVive. Samtidigt erhöll NeuroVive av Arbutus producerad läkemedelssubstans värderat till 1,5 miljoner dollar

Finansiell information
Tredje kvartalet (juli – september 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 16 (74) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till –34 290 (-53 948) KSEK, för ytterligare information se sidan 6
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,86 (-1,75) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,86 (-1,75) SEK

Årets första nio månader (januari – september 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (2 502) KSEK och övriga rörelseintäkter till 90 (499) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -57 265 (-83 435) KSEK, för ytterligare information se sidan 6
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-2,78) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,42 (-2,78) SEK


* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Frågor avseende denna rapport hänvisas till VD Erik Kinnman, telefon: 046-275 62 20. 

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
ir@neurovive.com
www.neurovive.com