NeuroVives rekrytering av Michele Tavecchio stärker forskningsorganisationen

Lund den 8 november 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att bolaget har rekryterat Michele Tavecchio, PhD, som seniorforskare.

Dr. Tavecchio kommer i sin nya roll att leda forskningsaktiviteter inom NeuroVives tidiga forskningsprogram och arbeta i nära samarbete med forskningschef Eskil Elmér och Magnus Hansson, medicinsk chef och de övriga i NeuroVives forskargrupp. Dr. Tavecchio har disputerat i cancerfarmakologi vid Mario Negri Institute for Pharmacological Research i Milano och författat över 20 vetenskapliga publikationer. Michele kommer närmast från en position som Associate Staff Scientist vid Wistar Institute, Philadelphia, USA, där hans forskning har varit inriktad på cyklofilin D och dess inblandning i olika aspekter av metabola sjukdomar och cancer.

”Vi är väldigt glada över att ha lyckats rekrytera Dr. Tavecchio till vår forskargrupp. Hans expertis inom området cyklofilin D och relaterade metabola effekter passar som hand i handske med NeuroVives projektportfölj. Detta i kombination med hans omfattade kunskap inom onkologi, gör att Dr. Tavecchios främsta uppgift för NeuroVive blir att utforska nya möjligheter för bolagets cyklofilin-hämmare”, säger Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive.

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles
Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016, kl. 08.30.