NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 22 mars 2018, hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 15 februari 2018 om nyemission av högst 39 244 644 aktier samt att emittera högst 9 811 161 teckningsoptioner av serie 2018:1 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k. units.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att aktieägarna i Bolaget har företrädesrätt att teckna units enligt följande: En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018:1.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 452 790,25 SEK.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är torsdagen den 5 april 2018 och teckningsperioden är från och med den 10 april 2018 till och med den 24 april 2018. Teckningskursen per unit är 8 SEK, motsvarande en teckningskurs om 2 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption av serie 2018:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,80 SEK och kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra Företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman även om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Den extra bolagsstämman beslutade även att ändra bolagsordningens avstämningsförbehåll för att uppdatera bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom bemyndigandet kan bolagets aktiekapital öka med högst 690 000 SEK, motsvarande en ökning med högst femton (15) procent av bolagets aktiekapital beräknat på full teckning i Företrädesemissionen.

Bemyndigandet ersätter det befintliga bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutades vid årsstämman 2017.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 16.30.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).