NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 17 mars 2020, hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 februari 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 4 648 814,75 SEK genom nyemission av högst 92 976 295 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen den 1 april 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 6 april 2020 till och med den 24 april 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Teckningskursen per aktie är 0,80 SEK.

Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 74 MSEK före emissionskostnader.