NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) offentliggör prospekt

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive”) beslutade den 20 november 2013 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I samband med nyemissionen har NeuroVive idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 75,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad upp till 66 procent eller 50,0 MSEK.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts
Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder samt nettoskuldsättning per den 30 november 2013 samt likvida medel per den 8 januari 2014, vilka tidigare inte har offentliggjorts.

Per den 30 november 2013 uppgick NeuroVives eget kapital till 45 061 KSEK. Bolagets likvida medel per den 30 november 2013 uppgick till 8 408 KSEK. Bolagets kortfristiga skuldsättning netto uppgick till -7 231 KSEK. Den långfristiga skuldsättningen uppgick till 0 KSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -7 231 KSEK per den 30 november 2013. För fullständig information avseende Bolagets eget kapital, skuldsättning och nettoskuldsättning per den 30 november 2013, se sid 46 i prospektet.

Per den 8 januari 2014 uppgick Bolagets likvida medel till 37,2 MSEK. Förändringen från den 30 november 2013 ovan förklaras bland annat av att Bolaget tillfördes 35 MSEK via en riktad emission i december 2013, se sid 46-47 i prospektet.

Prospektet
Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida
www.neurovive.se/index.php/investerare/rapporter eller från Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder, förtryckt emissionsredovisning och följebrev. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att tillsändas informationsfolder och följebrev. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/NeuroVive, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen

  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 8 januari 2014
  • Teckningstid: 13 – 27 januari, 2014
  • Handel i teckningsrätter: 13 – 22 januari, 2014

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Advokatfirman Lindahl KB.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande
företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2014, kl. 16:45.