NeuroVives och Lunds universitets samarbete får anslag för levercancerforskning

Lund, Sverige, 18 oktober 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, tillkännagav idag att NeuroVive och Ramin Massoumi vid Lunds universitet har beviljats anslag om 2,5 mnkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) för en industridoktorand som ska studera cyklofiliners roll i levercancer. Forskningen kommer att utföras inom NeuroVives NVP024-projekt, vilket fokuserar på utvecklingen av en ny behandling för levercancer.

Det övergripande målet med forskningen är att utveckla nya behandlingsalternativ för levercancer genom att kombinera den biologiska cancerexpertisen vid Molekylär tumörpatologi, Avdelningen för translationell cancerforskning vid Lunds universitet med NeuroVives expertis kring innovativa utveckling av läkemedel. Doktorstudenten kommer att vara anställd av NeuroVive och utföra forskningen i kombination med forskarutbildningen vid Lunds universitet.

“Att få det här anslaget tillsammans med en ledande forskningsgrupp på Lunds universitet är väldigt spännande och en kvalitetsstämpel på vår forskning. Tillsammans med Ramin Massoumi och hans grupp kommer vi nu att försöka hitta en behandling som har hög tolerans som fristående behandling, men som samtidigt är lämpad för kombinationsbehandling. Vårt mål är att öka effektiviteten vid levercancerbehandling och att motverka läkemedelsresistens genom att rikta in oss på flera olika mekanismer”, kommenterade Magnus Hansson, Chief Medical Officer, NeuroVive Pharmaceutical.

Forskningen förväntas utröna cyklofiliners tidigare outforskade roller inom hepatocellulär cancer (HCC) för att hitta nya behandlingsstrategier samt för att utforska potentiella synergistiska kombinationsbehandlingar med minimal toxicitet.

“Vår och NeuroVives gemensamma forskning kommer att undersöka ett specifikt verkningssätt för den potenta cytostatiska effekten av cyklofilinhämmarna, deras terapeutiska potential in vivo, bekräfta relevansen av vägar i patientvävnadsprover och utforska synergistiska kombinationsbehandlingar för HCC. Detta projekt kommer att ytterligare bidra till den banbrytande cancerforskningen som redan genomförs vid Lunds universitet ”, sade Ramin Massoumi, lektor och projektledare för Molekylär tumörpatologi vid Lunds universitet.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör, NeuroVive

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Stiftelsen kommer att selektera forskningsprojekten efter två huvudkriterier: relevans och förväntat genomslag i samhället samt vetenskaplig kvalitet. Prioriterade områden under kommande år är informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT), livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering samt materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet och produkter.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om NVP024

NeuroVives NVP024-projekt fokuserar på potenta anti-canceregenskaper hos en särskild grupp av de nya sanglifehrin-baserade substanserna. NeuroVives forskargrupp har tillsammans med dess internationella samarbetspartners visat att dessa substanser utövar kraftfulla anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Ytterligare bekräftande studier pågår.

Om hepatocellulär cancer (HCC)

Hepatocellulär cancer (HCC) är den sjätte vanligaste cancerformen med globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade och är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över. I Europa är det den 14:e vanligaste cancerformen med cirka 63 500 nya fall diagnosticerade (2012). Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är en viktig utgångspunkt för behandling vid levertumörer är, det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer.

Attachments

Release