NeuroVives samarbetspartner the Children’s Hospital of Philadelphia får forskningsbidrag från NIH för att studera NVP015 mot kemiska hot

Lund, Sverige, 5 oktober 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, tillkännagav idag att dess forskningspartner the Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) har fått ett tvåårigt forskningsbidrag, # 1R21NS103826-01f om totalt 473 000 USD från amerikanska NIH (National Institutes of Health) i programmet Countermeasures Against Chemical Threats (CounterACT). Bidraget kommer att bredda preklinisk forskning med substanser från NeuroVives NVP015-program.

NeuroVive och the Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) har ett pågående forskningssamarbete kring NeuroVives avancerade forskningsprogram, NVP015, som främst syftar till att utveckla en ny farmakologisk behandling för patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar, ett område med stora behov av nya verkningsfulla behandlingar.  

Forskare vid CHOP, under ledning av doktor Todd Kilbaugh, docent (Assoc. Prof.) i anestesiologi, intensivvård, och pediatrik, har fått bidraget för att studera NVP015 i ett nytt område – förmågan att stödja mitokondriell funktionsåterhämtning och förebyggande av organsvikt efter direkt exponering av giftiga kemikalier. Avsikten med CounterACT-programmet är att stödja forskning och utveckling av behandlingar som kan mildra hälsoeffekterna av giftiga kemikalier, inklusive traditionella kemiska stridsmedel, giftiga industriella kemikalier och bekämpningsmedel.

”Substanserna i NVP015-programmet agerar genom att kringgå det första komplexet i mitokondriens respirationskedja, som ofta påverkas vid kemisk toxicitet, vilket gör NVP015-programmet till en idealisk kandidat för att utforska som ett farmakologiskt behandlingsalternativ för dessa tillstånd”, kommenterade Dr. Todd Kilbaugh.

”Anslaget visar på det vetenskapliga intresse som denna nya behandlingsstrategi har skapat, utöver intresset för fokusområdet genetiska mitokondriella sjukdomar. Tack vare forskningsbidraget kommer det vetenskapligt att genereras ny spännande kunskap om de potentiella fördelaktiga effekterna av NVP015-substanserna och förhoppningsvis kan de utvecklas till nya behandlingar mot toxiska effekter av ett stort antal olika kemiska föreningar.”, säger Eskil Elmér, vetenskaplig chef vid NeuroVive. 

För mer information, vänligen kontakta:
Eskil Elmér, Chief Scientific Officer, NeuroVive Tel: +46 (0) 46 275 62 21 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) 
www.neurovive.com 

Om CounterACT

Avsikten med NIHs CounterACT-program är att främja och stödja forskning och utveckling av nya och förbättrade terapier för att mildra hälsoeffekterna av kemiska hot. Forskningsområdet omfattar identifiering och karaktärisering av mål/kandidat genom kandidatoptimering och demonstration av in vivo-effekt. Projekt som stöds av detta anslag förväntas generera preliminära prekliniska, screening- och/eller effektdata som skulle underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga ansökningar för mer omfattande stöd från NIH CounterACT Cooperative Agreement-programmen eller andra relaterade initiativ.

https://www.ninds.nih.gov/Current-Research/Trans-Agency-Activities/CounterACT.

Om NVP015 

En vanlig orsak till mitokondriell sjukdom är komplex I-dysfunktion, dvs att energiomsättningen i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling inte fungerar normalt. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVives forskningschef Eskil Elmér och hans medarbetare som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är ett inaktivt läkemedel som aktiveras först när det kommer in i kroppen genom att dess kemiska struktur förändras. Resultat från NVP015-projektet publicerades i augusti 2016 i den väl ansedda tidskriften Nature Communications.

Om genetiska mitokondriella sjukdomar 

Genetiska mitokondriella sjukdomar är medfödda ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom beroende på vilka organ som är drabbade och hur symptomen yttrar sig. Uppskattningsvis 12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår. En läkemedelskandidat från projektet NVP015 kan erhålla så kallad särläkemedelsstatus i USA och Europa inför den kliniska utvecklingen, vilket möjliggör en snabbare och mindre kostsam väg till marknaden, samt ett högre pris.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release