Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende NeuoVives företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes 3 april 2020 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att NeuroVive under teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) har ingått ett investeringsåtagande samt har beslutat om en riktad emission om cirka 20 MSEK till den nordiska life science-investeraren Hadean Ventures. Information om den riktade emissionen offentliggjordes av NeuroVive genom pressmeddelande den 22 april 2020. Pressmeddelandet finns tillgänligt på Bolagets hemsida (www.neurovive.com).
 
Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har idag den 24 april 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på NeuroVives hemsida, www.neurovive.com och på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se samt kommer även att finnnas tillgänliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.
 
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 28 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
 
För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.